Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hàn (tháng 8/2012)

코스 정보
교과목 Thông báo khai giảng các lớp tiếng Hàn (tháng 8/2012)
날짜 06/08/2013
닫는 강의에 15/11/2013
배울 시간 15h-16h30
수업 요일 Thứ 2 | Thứ 4 | Thứ 5 | 
( 3 번/주 )
교시 Ca 3
성공적으로 등록한